مقاله انگلیسی ISI

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پرسشنامه کوتاه برای ارزیابی تغییرات سبک زندگی در طی COVID 19 – الزویر ۲۰۲۱

مرداد 22, 1400
  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد سازه ها با ستون های بتن مسلح بهسازی شده ...ادامه مطلب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد سازه ها با ستون های بتن مسلح – الزویر 2021

مرداد 2, 1400
  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد سازه ها با ستون های بتن مسلح بهسازی شده ...ادامه مطلب